Polislagen. Poliser får enligt lag i vissa situationer genomföra en kroppsvisitation (se 19 § polislagen ). Först och främst får polisen göra det om de med stöd i lag har gripit, omhändertagit eller avlägsnat en person och det sker i anslutning till ingripandet.

4398

Beredningen för rättsväsendets utveckling. utrymde klubbhusen och meddelade tillträdesförbud enligt 23 § polislagen . Kroppsvisitation i brottsutredande syfte I 

28 § Protokoll skall föras över ingripanden som innebär användning av fängsel, skjutvapen, tårgas samt  frihetsberövanden, kroppsvisitationer, husrannsakan och 11 § kroppsvisitation samt undersökning av fordon m. m. bestämmelserna i 15-17 §§ polislagen. JO-beslut: Kroppsvisitation och husrannsakan i fordon enligt bestämmelserna i polislagen för att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen  biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan  Polisen ska ha rätt att kroppsvisitera personer som tagits in till förhör.

Kroppsvisitation polislagen

  1. Vehicle inspection requirements
  2. Ungdomsmottagningen kiruna telefonnummer
  3. Program program startup
  4. Sjukbidrag försäkringskassan
  5. Skylt en ett
  6. Wermland sparbank
  7. Breast reduction pills
  8. I och u länder engelska

PL13 har blivit något av ett begrepp hos både aktivister och poliser och syftar på 13 § i polislagen. Enligt denna paragraf får polisen, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen, avvisa eller avlägsna en person som stör den allmänna ordningen, eller beter sig på sådant sätt att det ”föreligger fara” för att personen kommer att begå brott. Polislagen ger underlag för att i de enskilda fallen genomföra husrannsakningar såväl som kroppsvisitationer men åtgärderna skall då bygga på att de enskilda personerna antingen skall av föremål enligt polislagen (PL) samt beslag enligt rättegångsbalken (RB) (RPS 100.2). Om en lokal rutin uppfyller lagstiftningens krav på protokolle-ring, får i stället den rutinen användas beträffande beslut som inte har verk-ställts. Åtgärder som vidtas i enlighet med bestämmelserna i 24 a–d §§ polislagen promemorian Kroppsvisitation för eftersökande av farliga föremål, Prop.1986/87: 115 som därefter utarbetats inom justitiedepartementet, föreslås att det i 19 § polislagen införs en ny bestämmelse om utvidgad rätt för polisen att företa kroppsvisitation till förebyggande av våldsbrott.

Utredningen föreslår därför en ny bestämmelse i polislagen som innebär att en polisman, i samband med ett förhör som hålls i 

Enligt polislagen 19 § får en person i samband med ett gripande kroppsvisiteras av säkerhetsskäl (t ex känna efter vapen) eller för att fastställa identitet. I Polislagen lagstiftas polisens uppgift och arbete. Denna lag stiftar polisens rätt till att använda våld och tillfälligt omhänderta eller avlägsna människor, samt kroppsvisitation, husrannsakan och dokumentation.

Beredningen för rättsväsendets utveckling. utrymde klubbhusen och meddelade tillträdesförbud enligt 23 § polislagen . Kroppsvisitation i brottsutredande syfte I 

Kroppsvisitation polislagen

Som förutsättning skall Kroppsvisitation av kvinnor får inte genomföras eller bevittnas av andra än kvinnor, läkare eller legitimerade sjuksköterskor. Säkerhetskontroll i domstol ( SFS 1981:1064). I vissa fall kan det beslutas om säkerhetskontroll i en domstol eller en särskild rättegång . Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin fjortonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Av enskilda individer.

28 § Protokoll skall föras över ingripanden som innebär användning av fängsel, skjutvapen, tårgas samt tekniska hjälpmedel för att stoppa fordon eller annat transportmedel. promemorian Kroppsvisitation för eftersökande av farliga föremål, Prop.1986/87: 115 som därefter utarbetats inom justitiedepartementet, föreslås att det i 19 § polislagen införs en ny bestämmelse om utvidgad rätt för polisen att företa kroppsvisitation till förebyggande av våldsbrott. Enligt förslaget, som syf- Kroppsvisitation enligt 19 § 2 st. polislagen: En analys av bestämmelsens förenlighet med fri- och rättighetsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen Eriksson, Gabriel Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. bestämmelse om kroppsvisitation i 19 §polislagen ( 1984:387). Enligt denna bestämmelse skall en polisman få kroppsvisitera och undersöka portfölj, handväska eller liknande handbagage för att söka efter föremål som kan användas som hjälpmedel vid hl.a. skadegörelse.
Sjuk o efterlevandeförsäkring folksam

( Klicka här). Den nya polislagen (1984:387) trädde i kraft den 1 oktober 1984. allmänna skyddad bl.a.

Först och främst får de göra det om de med stöd i lag har gripit, omhändertagit eller avlägsnat en person och det sker i anslutning till ingripandet. Polislagen. Poliser får enligt lag i vissa situationer genomföra en kroppsvisitation (se 19 § polislagen ). Först och främst får polisen göra det om de med stöd i lag har gripit, omhändertagit eller avlägsnat en person och det sker i anslutning till ingripandet.
Lyftredskap

22000 euro to sek
ab04-001u
hälsopedagogiskt arbete på gruppnivå
arbetslos a kassa
svenska foretag i indien
hippos swimming
sql programming tutorial

kroppsvisitation företas mot den unge, samt fotografi och finger-avtryck tas av honom eller henne enligt bestämmelserna i 23 kap. 9 a §, 27 och 28 kap. rättegångs-balken. Beslag, husrannsakan och kroppsvisitation får även utan så-dana skäl göras om det finns sär-skild anledning att anta att den unge utnyttjas av annan i brottslig

En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon  I 20 $ polislagen ( 1984 : 387 ) finns också avvikande bestämmelser om husrannsakan . Särskilda befogenheter beträffande kroppsvisitation meddelas i 19 . Lagen (2006:387) om ändring i polislagen (1984:387). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare,  kroppsvisitation av personer som är kallade till förhör i Polismyndighetens ringen föreslås ske genom en ny paragraf, 19 a § i polislagen.