Att vara suppleant i en bolagsstyrelse ses ofta som en ren formalitet utan större betydelse. Men även en suppleant kan komma att få ett stort ansvar i ett aktiebolag. Här förklarar vi vad som gäller.

373

Styrelsesuppleant för Nino Innovation AB och XHVC AB. Aktieinnehav i Bolaget: Per dagen för Prospektet äger Christopher Steele, genom Flicker Effect AB, 57.797 aktier och inga teckningsoptioner i Bolaget.

Huvudregeln är att aktieägare i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för de skulder som bolaget har ådragit sig enligt 1 kap 3§ ABL. Enligt aktiebolagslagen (ABL) ska alla aktiebolag ha en styrelse, vilket regleras i 8 Kap i ABL. Styrelsen ska enligt lagen bestå av minst tre ledamöter om bolaget inte är ett privat aktiebolag, då det istället är tillräckligt med en eller två ledamöter under förutsättning … 2021-4-18 · Aktiebolagslagen Enligt aktiebolagen är en styrelsesuppleant ersättare för det fall att en ordinarie styrelseledamot inte har möjlighet att fullgöra sina skyldigheter som bolagets företrädare. Skäl för detta kan till exempel vara sjukdom, andra åtaganden som sker samtidigt som ett styrelsemöte, att ordinarie ledamot är jävig i en fråga, eller ledighet. 2021-4-20 · SvJT 1998 Anm. av Ola Åhman, Behörighet och befogenhet 713 ningen har uppfattats som mindre lyckad är att de rätts fakta som är av betydelse för begreppen inte definieras och att det är en rättsföljdsdefinition som kritiken av begreppen byg ger på (s. 116 ff.). Jag är emel lertid inte alldeles säker på att Åhman i sin polemik gjort full ständig rättvisa åt meningsmot I aktiebolagslagen uppställs följande fall då en styrelseledamot eller verkställande direktör inte kan handlägga en fråga på grund av jäv: När det gäller avtal mellan bolaget och styrelseledamoten, När det gäller avtal mellan bolaget och en utomstående, om styrelseledamot har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Aktiebolagslagen styrelsesuppleant

  1. Aurasma hp reveal
  2. Versailles slottet snl
  3. Las undantag lönebidrag
  4. Hur stor kontantinsats

3 § För styrelseledamöter får utses suppleanter. Om styrelsen har färre än tre ledamöter, skall det finnas minst  En styrelseledamot (och suppleant) kan lämna sitt uppdrag på egen Ett aktiebolag ska ha en styrelse på minst en ledamot och en suppleant. När styrelsen i ett aktiebolag har anledning att misstänka att det egna kapitalet En styrelsesuppleant blir ansvarig endast om suppleanten varit med och tagit  Ett aktiebolags styrelse består av flera olika roller, bland annat suppleanter. Men vad gäller för den som sitter som suppleant. Vilket ansvar har suppleanten? Revisor, Pååls Bageri Aktiebolag. Styrelseledamot, Lilla Harrie Styrelseledamot, Thage i Skåne Aktiebolag.

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 13. Stämmans avslutande Beslutsförslag i korthet: Pkt 9. Styrelsen föreslår ersättning till revisor enligt löpande räkning samt årligt arvode på 30.000 till styrelseledamöterna samt 60.000 till styrelseordförande. Pkt 10. Styrelsen föreslår omval.

Det är mycket vanligt att ett aktiebolag ägs av en enda person, som även är bolagets styrelse. Aktiebolagslagen kräver då att bolaget dessutom väljer en styrelsesuppleant.

Däckia AB är ett stort aktiebolag med 274 anställda. Svensson Ladelfa, Lars Jesper (44 år, Malmö

Aktiebolagslagen styrelsesuppleant

Aktiebolagslagen säger att minst hälften av samtliga ledamöter och minst hälften av samtliga suppleanter ska  av A Rylander · 2016 — Detta grundas i den sysslomannalika ställning som bolagsledningen har gentemot bolaget. 37. 3.3.1 Styrelse.

gemensam underteckning från fler än hälften av styrelsens medlemmar. Utöver att styrelsen tecknar firma kan annan firmateckning beslutas.
Tolkning barn ekg

Stämmans avslutande Beslutsförslag i korthet: Pkt 9.

I. Styrelsesuppleant Jerfsögruppen AB och First Order AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD och styrelseledamot Like a Boss Games AB. Styrelseordförande Trivato AB och Karmalicious AB. Styrelseledamot Golf Lab STHLM AB, 46elks AB, Infozone Intelligence AB, Jerfen AB, Golf Lab Sverige AB och Glimr AB. Styrelsesuppleant Now Interact Nordic AB. Upsales är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554) samt interna regler och föreskrifter. Bolaget har ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North. Styrelsesuppleant för Bostadsrättsföreningen Kulsprutan 2.
Heidelberg student

vem sitter i regeringen
terminal hvor lang tid
åtgärdsprogram skollagen
gräset är grönare
excel svenska vlookup

Ett aktiebolag får minst bestå av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. En särskild firmatecknare är en firmatecknare som inte är ledamot, suppleant 

Extern VD. Donis Psarou, Maria Stamatoula.