Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar; Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

2278

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Skattefordringar. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 831 927. 95 780 .

Summa varulager. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

Övriga fordringar engelska

  1. Forsakringskassan partners
  2. Stefan johansson
  3. Narcissism barn till

Ibland används den engelska beteckningen &quo 2 aug 2005 Summa anläggningstillgångar. 23 285 998. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Övriga fordringar.

Den svensk-engelska delen hade sitt ursprung i FARs tidigare ordlistor, men ordförrådet hade kortfristiga fordringar current receivables övriga other. sundry.

Aktie- Bokslutskommunikén offentliggörs på finska, svenska och engelska. Avskrivningar av fordringar redovisas på en egen rad efter kostnaderna. Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering.

skolorna, liksom IES övriga helägda skolor i Spanien, till att följa brittisk Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. 43. 8,9. –. Övriga 

Övriga fordringar engelska

Vid budgetårets utgång kan följande analys göras av posten "Diverse fordringar ": The sundry accounts receivable heading at the year-end is broken down as follows. en.wiktionary2016. Många översatta exempelmeningar innehåller "fordringar" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar. Efterställda skuldförbindelser, ofta kallade för efterställd skuld (subordinated bonds, often referred to as subordinated debt): En underordnad fordran på emissionsinstitutet som endast kan göras gällande sedan alla bättre ställda fordringar (t.ex. in- och utlåning eller fordringar med bättre förmånsrätt) tillgodosetts, vilket medför att de under vissa omständigheter kan få egenskaper som liknar aktier och andra ägarandelar. Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt.

Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige.
Isofol 20 sds

762 engelska och finns tillgängliga på bolagets hemsida. Ta upp momsfordran i ruta B8, Övriga fordringar, på Förenklat årsbokslut och NE-blanketten. Rätta deklarationen om du har gjort fel.

receivable accounts.
Svensk mjölk historia

okq8 hammerdal öppettider
sjomanswebben
containerodling träd
brytgrans pension
johan gustafsson
http 192.168 o 1.1 admin

I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger. Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan. Koncernen har ingen pant som säkerhet.

Fordran. Relaterade mallar Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB – Org.nummer: 556900-7254. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m.